Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.18

Igaz megtérés - hamis megtérés

Ray Comfort

Igaz és hamis megtérés

Minden alkalommal, mikor Jézus egy arrogáns, öntelt és felfuvalkodott embernek készült hirdetni az evangéliumot, a kegyelmet megelőzte a törvény. Mindig. A Törvénnyel megtörte a kemény szívet, az evangéliummal pedig ezt az összetört szívet gyógyította meg.
Miért tette ezt? Azért mert Ő mindig azt tette, ami az Atya szemében kedves volt. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

Sokszor láthatjuk a Bibliában, hogy Jézus ellenáll a büszkének, és kegyelmet ad az alázatos szívűnek. Ott van például a gazdag ifjú vagy az arrogáns, önigazult törvénytudó, aki felállt és kísértette Jézust. Mindkét esetben Jézus a Törvényt tárta eléjük. A Tízparancsolatot. Máskor, mikor istenfélő zsidók alázattal és a Törvény ismeretéből származó bűntudattal közelítettek hozzá, akkor nekik kegyelmet adott.
Pál a Róma 7:7-ben mondja: "a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által". Charles Finney pedig ezt: "A Törvény feladata mindig is az, hogy utat készítsen a kegyelem számára."

Finney, akinél a megmaradási arány egyébként 80%-os volt   (é.: új megtérőké a gyülekezetben) , a következőket mondta: "A Törvény feladata mindig is az, hogy utat készítsen a kegyelem számára. Ha azonban az emberek tájékoztatásánál ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor majdnem biztos, hogy az hamis reménységhez és a kereszténység alapelveinek hamis bemutatásához vezet, ezzel együtt ahhoz, hogy hamis megtérőkkel töltjük meg a gyülekezetet." Majd hozzátette: "Az idő ezt igazolni fogja."

John Wesley a következőket mondta azokról, akik elmulasztják használni a Törvényt az evangelizációban: "Mindez a Törvény haszna és szerepe iránti mélységes tudatlanságból ered, amely azt bizonyítja, hogy akik ezt teszik, azok sem Krisztust nem ismerik, sem pedig az élő hitet, de legalábbis csecsemők Krisztusban és képzetlenek az igazság beszédében."

Charles Spurgeon azt állította: "Nem fogják elfogadni a kegyelmet mindaddig, amíg nem reszketnek az igaz és szent Törvény előtt." George Whitfield pedig a következőt: Ez az oka annak, hogy annyi "elhamarkodott-megtérő" van." Ez az, amelyik egy csapásra kikel, majd eltűnik, mert a köves talaját nem szántották föl. A törvény nem juttatta őket bőntudatra.

"Ugyanígy ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s azért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek."
Róma 7:4

"Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén értünk."
Gal 3:13

"Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint."
Róm 8:1

Tehát az igaz hívő egy új életforma gyümölcsét termi, egy olyan életformáét, amely kedves a Mindenható Isten szemében. Ha Krisztusba vagyunk elültetve és meggyökereztünk Őbenne, annak nyilvánvalóvá kell válnia. Jézus mondta: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig Őbenne, az terem sok gyümölcsöt" (Ján 15:5). A Kolossé 1. erről beszél, miközben az evangéliumról szól: "a jó hír gyümölcsöt terem a hívőben." Rendben, de konkrétan mire is gondol a Biblia, mikor gyümölcsről beszél?

Nos, az első, a megtérés gyümölcse (Máté 3:8).Zákeus többet adott, mint a könnyeit. Azt mondta: "Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." (Luk 19:8) Ismerte Isten törvényét. Istenfélő zsidó volt. Ez vezette őt el Jézushoz. Ez volt a nevelő, amely Krisztusig vezette őt, az istenfélő, Isten törvényét ismerő zsidót. Vagy talán úgy is mondhatnám, hogy "egy zsidó, akit a törvény alázatra kényszerített". Azt mondta: "Íme Uram, ha bárkinek bármi rosszat tettem, annak a négyszeresét fizetem vissza.", pontosan ezt kívánta meg a törvény is.
Emlékszem, néhány éve olvastam egy cikket az újságban, melyben egy áruház arról számolt be, hogy egy hétfő reggel egy barna papírszatyort találtak a bejárat előtt. Amikor kinyitották, egy nadrágot és a következő üzenetet találták benne: "Pénteken loptam el ezt Önöktől, vasárnap kereszténnyé lettem, hétfő van, visszahoztam. Bocsánatot kérek." Ez a megtérés gyümölcse.

A második a jó cselekedtek gyümölcse. Ahogy John Wesley mondta a Kol 1:10. alapján: "Tegyél meg minden jót, amit csak tudsz, mindenáron és minden módon, ahogy csak tudod, ahány helyen csak tudod, annyi emberrel, ahánnyal csak tudod és mindaddig, ameddig csak tudod." Ha valaki lelkesedett az evangelizációért, akkor az John Wesley volt. Akkora tűz volt benne, mely egész Nagy-Britanniát felforgatta. Mégis azt mondta: "Tegyél meg minden jót, amit csak megtehetsz.", mivel tudta a Szentírásból, hogy a jó cselekedetek az evangelizáció szabályszerű eszközei.
Nos, a modern egyház látva néhány tüzes keresztény szerevezetet, aki szociális munkába kezdett és átesett a ló túlsó oldalára, elhanyagolta a jó cselekedeteket. Pedig a Biblia a következőket mondja a Títuszhoz írt levélben: "Igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek" (Tit 3:8). Jézus mondta: "Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Mát 5:16).

Amikor kereszténnyé lettem, a világ minden bizonnyal fanatikusnak tartott. Egy igazi megszállottnak. És nem is változtam meg. Megrendelésre bőrdzsekiket és valódi szarvasbőr kabátokat készítettem éveken keresztül. Tíz év alatt több mint 1500 darabot készítettem, folytatva az apám vállalkozását. Tudjátok, hogy ki volt az első, aki bőrdzsekit készített? Mózes első könyvében találjuk meg a választ. Isten volt az, aki Ádámot és Évát állatok bőrébe öltöztette. És nem olyan ősember fazonba. Hanem az végig bélelt, gombokkal bevont fazon volt. Más szóval mestermunka. Mert mikor Isten csinál valamit, akkor azt gondosan teszi.
Isten volt az első, aki állatot ölt és felöltöztette az embert az állatok bőrébe.Ezidőtájt történt, hogy egy Hare Krisnás srác komolyan megtért. Megkérdeztem, hogy mi vezette őt Krisztushoz: "A prédikáció volt, vagy mi?" "A kézfogás" - válaszolta. Megérezte egy keresztény kézszorításából az őszinteséget és elgondolkodott az evangélium szavain, átadta az életét Krisztusnak és fél óra múlva már jóízűen falatozta a marhapörköltet. Szóval teljesen megszabadult.

"Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát". "Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát". Ha olyan keresztények vagytok, akik sok jó dolgot tesznek, akkor az emberek azt fogják mondani rólatok: "Bár nem hiszem, azt, amiben hisz, de lerí róla, hogy hiteles ember." El fogjátok némítani őket, befogjátok a szájukat a jó cselekedeteitekkel.

A harmadik a hálaadás gyümölcse (Zsidók 13:15). Úgy értem, ha valóban megtértél, akkor mintegy kiáltásként kell felfakadjon benned: "hála és köszönet Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!" Ha hiányzik belőled a hálaadás gyümölcse, ha nem ég a hála a lelkedben, akkor lehet, hogy nem is vagy megtérve.

A negyedik a Szellem gyümölcse (Galata 5:22). Amelynek meglétét a következők dolgok bizonyítják: "szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség."

Az ötödik az igazság gyümölcse (Filippi 1:11). Ott kell lennie annak a gyümölcsének, ami helyes, azaz az igazság gyümölcsének az életmódodban. Emlékezzetek, mit mond a Máté 3:10 !  "Azért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik." Ezért keresztényekként az evangelizációs megmozdulásainkban mindent meg kell tennünk azért, hogy ne csak döntéseket csikarjunk ki vagy gyülekezeti és ifjúsági tagokat gyűjtsünk, hanem hogy gyümölcstermő elköteleződéseket tudjunk elkönyvelni Krisztus számára, mivel "minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik."

Az a helyzet, hogy ma az egyház tele van olyan emberekkel, akik hallják ugyan Jézus beszédeit, és mégsem engedelmeskednek azoknak. Nem evangelizálnak, habár Jézus azt mondta "ti vagytok az én tanúim" "ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt", "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.". De ők mégsem teszik.

Isten igazságot vár el a belső részeinkben is, a kívánságot egyenértékűnek látja a paráznasággal, a gyűlöletet a gyilkolással.
Jézus mondta "Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram!" De ezt mondja: "Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot (törvénytelenséget) cselekesztek!"
Isten nem testi fegyvereket adott az egyház kezébe, hanem olyanokat, melyek erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására a Szent Szelle segítségével (2Kor. 10:3-5). Te és én befolyásolhatjuk tehát, hogy milyen talajba essen majd a mag, Isten Törvényét ásóként használva felszánthatjuk a meg nem újult szívet.

Rengeteg órát töltöttem el olyan emberek lelkigondozásával, akiknek nem is lelkigondozásra lett volna szükségük, hanem megtérésre.A gyámkodás nem biblikus.A gyámkodás csupán szomorú bizonyítéka annak, hogy milyen csekély hite van a modern evangelizációnak úgy a maga üzenetében, mint Isten megtartó erejében. Ha ő az ő hitük szerzője, akkor ő lesz a befejezője is. Isten meg tudja menteni akár a legutolsó pillanatban is, akik általa jönnek Istenhez. Ő az, aki megtarthatja őket az eleséstől és képes őket hibátlanul előállítani az Ő dicsőségében kimondhatatlan örömmel. Ha Isten megmentette őket, akkor meg is tartja őket. Az etiópiai főember gyámkodás nélkül maradt. Vajon miért?
Azért, mert ha valódi, akkor megmarad, ha pedig hamis, akkor hervadozik és elhal.

Jópár éve történt, hogy az akkori lelkipásztorom - ez egy nagy gyülekezet volt, melynek a vezetésében én is részt vettem - aki a vezető pásztor volt, egy rendkívül istenfélő ember hírében állt. Szeretnék egy kicsit mesélni róla, hogy hány kilót nyomott és mekkora ember is volt, s mindezt nem ok nélkül teszem. Szóval talán 180 cm magas volt, Peter Morrownak hívták, Istennek egy csodálatos embere, de nem volt egy testes ember, azt hiszem talán 54 kilót nyomhatott. Gyakran viccelt a súlytalanságával. Annyit ehetett, amennyi csak belefért, mégsem látszott meg rajta. Bizonyára valami megdicsőült teste lehetett. De képzeljétek, csak egyetlen csík volt a pizsamáján. Tudjátok, mikor a hasát szappanozta, a háta habzott.
Évekkel ezelőtt kopogtattak az ajtaján. Éjjel 3 óra volt. Kora hajnali óra. A fia ment ajtót nyitni és megkérdezte: "Igen?" És a fickó ezt válaszolta: "Tanácsot szeretnék kérni az édesapádtól." Ez a tizenéves fiú ismerte az édesapja szívét, tudta, hogy ő olyan pásztor, aki nem bánja, hogy felkeljen és lelkigondozzon egyet a juhai közül még hajnali 3 órakkor sem. Ezért ezt mondta a fickónak: "Menj csak be a nappaliba és várd meg ott." Felköltötte az édesapját, aki felkelt, lement a nappaliba és ekkor az ajtó mögül egy 35 centis éles kés vágódott az arcába. Széthasogatta az újjait és átvágta a torkát. A fiai ordítását meghallva berohantak a nappaliba és az apjuk vérét látták mindenhol a falakon. Iszonyatos volt. Elkapták a fickót, akiről azt gondolták, hogy megölte az apjukat, és meg akarták ölni. Az azt üvöltötte "Nem kapok levegőt!" Ők pedig ezt: "Akkor halj meg, halj már meg." A fickót letartóztatták. Az apa túlélte, többszáz vérátömlesztésen ment át, de életben maradt.
Másnap egy másik pásztor hívott fel. Ezt mondta: "Hallottad, mi történt múlt éjjel?" "Igen. Nem tudom elhinni.- válaszoltam - Iszonyatos." "Figyelj, ezt nem fogod elhinni! - mondta - A fickó, aki ezt tette, az én gyülekezetembe jár. Ő a nyájam egyik tagja." "Csak viccelsz." - mondtam. De ő ezt felelte: "Ez borzasztó,…egy keresztény ilyet tegyen!?" "Várj csak egy kicsit! - mondtam - Ha valaki megpróbálja lefejezni a pásztort, akkor könnyen juthatsz arra következetésre, hogy az illetőnek vannak bizonyos hiányosságai az olyan területeken, mint a szeretet, a jóság, a szelídség..."
Úgy értem, ideje, hogy végre komolyan vegyük a Szentírást. Én nem üdvözlöm addig az embereket a hitben, ameddig nem látok gyümölcsöt az életükben. Ez nem lényeges manapság, ha úgy vesszük, de várjatok csak, mikor majd súlyos üldöztetések jönnek. Mikor éles késekkel járkálnak majd az emberek, mert a keresztények valóban Isten teljes tervét prédikálják, és az Ő nevéért fognak majd gyűlölni minket. Azért szenvednek üldöztetéseket, mert istenfélő módon élnek a Krisztus Jézusban.
Tudjátok, a Biblia kétszer beszél hamis testvérekről. Szól hamis apostolokról, hamis prófétákról, hamis tanítókról és hamis megtérőkről. És alig-alig hallunk tanítást ezekről. Azt kívántam, bárcsak lett volna nálam egy videokamera, mikor néhány éve az a következő eset megtörtént velem. Éppen át akartam menni az utcán, mikor hirtelen hangokat hallottam: "brrmm, brrmm". Rápillantottam az útra, s hát ott volt egy kocsi az út közepén és úgy szólt, mintha nem lett volna rajta hangtompító, az ember, aki vezette, pedig úgy ment, mint egy őrült. Szóval gyorsan hátraugrottam az útról a járdára, mert azt gondoltam, hogy menten elüt.
A kocsi közvetlen mellettem hajott el és a fazon, aki vezette észrevett. Felismert engem. Az ember, aki a kocsit vezette egy klasszikus köves föld hallgató volt, egy hamis megtérő. Hallottam róla, hogy ez az ember már fenyegetett meg pásztorokat egy másik gyülekezetből, ezért megjegyeztem magamnak. Meglátott, hirtelen beletaposott a fékbe, visszatolatott, kipattant és ezt mondta: "Szia Ray!"
Bárcsak láttátok volna: három Jézusos matrica virított a kocsija első szélvédőjén, inge a köldökéig kigombolva, hogy szőrös mellkasának sűrűjéből elő-előbukkanjon a nyakában lógó hatalmas kereszt, és csak úgy ontotta keresztény közhelyeket, ráadásul lelkigondozásra akart volna jönni hozzám. Hát valahogy foglalt voltam abban az évben.
Látjátok, a hamis megtérő az időtökre pályázik. Az ördög eszköze abban, hogy lefárassza a szenteket. Emlékezzetek rá, a Sátán le akarja fárasztani a szenteket. ők hallgatói az igének, de nem cselekvői. És mindez azért teszik, mert nincs mély gyökerük, csak ágaik és leveleik. Persze nem a Jézus matricákkal van a gond, vagy ha valaki szereti hordani a keresztet, csak tegye. A pólók is nagyszerűek. De figyeljétek meg, hogy a hamis megtérők, akiknek nincs mély gyökerük, az nem hatol mélyre a szívükben, azaz a szívük földjében, ezért sok ágat és levelet növesztenek, hogy lenyűgözzenek, például jó nagy Bibliájuk van.
Ha nem veszitek sértésnek, hadd osszam meg veletek, milyen fordítás is ez, hogy nehogy összekeverjétek. Ez az "Új Farizeusok Bibliája" hivtalosan engedélyezett fordítás. A Legszélesebb Sír Kiadótól. Minden Bibliát egy hónapon át gondosan áztatnak a fürdővízben, majd két héten keresztül vonszolják a kocsi után, hogy meglegyen az a "szellemi kinézete."
A hamis megtérő nem hoz gyümölcsöt, de annál több ágat és levelet hajt, hogy jó benyomást keltsen a körülötte élőkben. Hallgassátok meg a Máté 7:15-20-at: "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem."
Figyeljétek meg ezt: "Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt". Más szavakkal, ha valaki igaz, akkor [a gyümölcse is] igaz, ha valaki hamis, akkor [a gyümölcse is] hamis. "Rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket." Miért kellene egymást akkor a gyümölcseinkről megismernünk? Hallgassuk meg, amit az Apcsel 20:29-30. mond: "Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat."
Magatok közül támadnak majd férfiak, mondja. És ha megnézitek a különböző kultuszokat, szektákat és hamis prófétákat, ezek a testből [Egyház] jöttek. Nem azok az emberek, akik megismerték az Urat, és az igazság útját és rossz útra tértek, hanem olyan emberek, akik hamis megtérők voltak és később elmulasztottak a megtéréshez méltó gyümölcsöt teremni.
A farkasok a gyenge juhokat szemelik ki. Így vadásznak. És ha lelkipásztor lennék, és saját gyülekezetem lenne - mivel jelenleg egy utazó pásztora vagyok a Hosanna Gyülekezetnek és legtöbb hétvégén úton vagyok, de ha lenne saját gyülekezetem, akkor figyelném azokat, akik Jézus mellett döntöttek. És várnám a gyümölcsöket. És ha bármelyik fiatal srác kicsit közelebb húzódik egy fiatal lányhoz, köré fonja a karját, stb. ,szóval ekkor elkapnám a grabancát, és egy kicsit elbeszélgetnék vele. Figyeljetek rájuk, tartsátok rajtuk a szemeteket! Ahogy már mondtam, a farkasok a gyenge juhokat keresik. Ez a helyzet a farkasokkal. És ahogy mondtam, az igazi megtérő kiállja a megpróbáltatást, bármekkora is legyen az. A Példabeszédek 12:3. szerint "az igazak gyökere mozdíthatatlan." Minél erősebb a napfény, annál mélyebbre hatol a gyökerük.
Jézus farkasok közé küldte a juhait. (Luk 10:3) Ez nagyon különbözik attól, ahogy mi kezeljük a friss megtérőket. Igyekezünk megvédeni őket. De nem, Jézus elküldte őket, mint bárányokat a farkasok közé. Miért? Mert a megpróbáltatás, a kísértés és az üldöztetés napsugarai leleplezik a hamisakat, az igazakat pedig növekedésre serkentik.
Így volt ez Iskáriótes Júdással is. Ő is lelepleződött. Júdás nem volt keresztény. Soha nem is volt keresztény. Honnan tudom? Nyomós érv szól emellett. Jézus azt mondta: "Egy közületek ördög." (Ján 6:70) Ez elég nyomós érv. Emlékszem, mikor Winkie Pratneyt, egy barátomat hallgattam, aki arról beszélt, mikor képeket látott Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájáról, melyen megfigyelte Jézust és a tanítványokat. És mikor ránézett a képre, ezt kérdezte "Hol van Júdás? Ugyan, hol van már?" És egy nagy, kampó orrú embert keresett, aki a sarokban dörzsölgeti a kezeit, valahogy így. De ez teljesen ellentétes a Bibliával. Júdás valószínűleg egy kedves ábrázatú srác volt. Annyira megbíztak benne, hogy még a tanítványok kasszáját is rábízták. Ő gondoskodott róluk. Aggódott a szegényekért is. Fontosak voltak a számára. Egy nő egy pazarló tettét látva, aki összetört egy kenettel teli alabástrom szelencét, egy rendkívül drága kenettel teli szelencét, mindezt Jézus feje felett, majd a hajával törölte meg a lábát. Mikor ez történt, Júdás ezt mondta: "Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?" (Ján 12:5) Gondja volt a szegényekre? Nem, a Biblia azt mondja, hogy: "De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. (Ján 12,6) A Biblia szerint tehát tolvaj volt, őt csak a pénz érdekelte. Ennek ellenére a tanítványok megbíztak benne. Mikor Jézus azt mondta, hogy "Közületek egy elárul engem.", az nem úgy volt, hogy a tanítványok ott ültek és ezt mondták: "Ja persze, tudom kiről beszél. Az lesz az, a horgas orrú ott. Mindig tudtam, hogy a horgas orr."
Nem, nem ezt mondták. Hanem ezt kérdezték: "Talán csak nem én vagyok az, Uram?" (Mt 26:22) Ő ezt felelte: "Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem." Júdás tette ezt. ők nem azt mondták: "Hát persze." Nem, mikor Júdás kiment, hogy elárulja Jézust, Jézus ezt mondta: "Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!"(Jn 13:27). ők azt gondolták, hogy azért megy el, hogy pénzt adjon a szegényeknek. Júdás annyira" jó ember volt." Mindenkit átvert, kivéve Jézust.

Életbevágó, hogy használjuk Isten Törvényét a bizonyságtételben és a prédikációban. Mivel a Törvény nélkül lehetetlen megérteni az embernek az Isten előtti valódi állapotát. Csupán vízszintes megtérés történhet, nem pedig Isten szerinti szomorúság, amely megtérést szerez (2Kor 7:10). Nem érthetik meg, hogy Isten ellen vétkeztek, hanem azt gondolják, hogy hazugságukkal, lopásukkal csak az emberek ellen vétkeztek.
De mikor Dávid Bethsabéval vétkezett, azt mondta: "Egyedül Te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a Te szemeid előtt" (Zsolt 51:6). A tékozló fiú is ugyanezt mondta: "Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened" (Luk 15:2). Pál is ezt "az Istenhez való megtérést" hirdette (Apcsel 20:21), mert Isten a sértett fél. "Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez.

Ha Isten Törvényét használod a bizonyságtételben, akkor gyakran fogsz találkozni azzal, hogy a bűnösök a következőt mondják: Értem már, hogy miről beszélsz. Így még senkitől sem hallottam ezt a dolgot." Ez a reakció szinte minden alkalommal, mikor egyenként végigmegyek a Tízparancsolaton, és bemutatom:  azért van szükség a Megváltóra, hogy megmeneküljenek az eljövendő haragtól.
(Czirják Zs. fordításának rövidített, javított változata)

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek