Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.05.31

Az Igaz Egyház

   A történelem során sok félreértés és fájdalom adódott abból, amikor emberek vették maguknak a bátorságot, és kijelentették: "Ez istenkáromlás, máglyára vele!" . Maga Jézus Krisztus is a vallásos zsidók által gerjesztett koncepciós per áldozata lett - hozzátenném: a nemzetek szerencséjére, de ez egy másik tanulmány témája.
          A vallásos féltékenység tehát nem ismer határokat.

"Kegyetlen indulat a túláradó harag, de ki állhat meg a féltékenységgel szemben?"
                                       (Példabeszédek 27,4)
      


 Kinek áll jogában megmondani hát, hogy kik a tagjai az Igaz Egyháznak?

Nos, ez egyes egyedül Isten privilégiuma abból az egyszerű okból, hogy Ő maga hozta azt létre.
Csak a Mindenható Isten az, aki tisztában van vele, ki az, aki újjászületett, ki az, akinek üdvössége, azaz örök élete van. Ezt emberek soha nem tudták, nem tudják és nem is fogják soha teljes bizonyossággal megállapítani.

Mégis vannak számunkra bizonyos támpontok a Bibliában, amiket saját életünkre vonatkoztatva hasznosíthatunk. Az Újszövetségben az első igehely,amely megfogalmazza az Egyház lényegét, a __Máté evangéliumának 16.__ részében található. Itt maga az Úr a tanítványokkal történő beszélgetés kezdeményezője, s az Ő szájából hangzik el a lényegi üzenet:

 


13 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: "Kinek mondják az emberek az Emberfiát?" 14 Ők így válaszoltak: "Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." 15 Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" 16 Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." 17 Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.  18 Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.  19 Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is."

(Az "egyház" kifejezezés az evangéliumokban ezen kívül csak a Máté 18-ban található meg, s a testvérekkel való kapcsolatokra utal. Ezen kívül az apostoli levelekben találkozhatunk több ízben is a szóval.)

 


Bármikor is kerül tehát szóba az Egyház mint létező valóság, ennek az igének a figyelembe vételével kell a rá vonatkozó jellemzőket meghatároznunk. Mire gondolt tehát Jézus, amikor azt mondta, hogy az igaz Egyháznak adja az oldás és a kötés hatalmát?
A Messiás ezzel kapcsolatban három kulcsfontosságú dolgot fogalmazott meg:
1./  Az Egyház kősziklán épül fel.
2./  A sátáni erők nem képesek felülkerekedni rajta.
3./  Isten átruházza a benne lévő hívőkre az oldás és a kötés hatalmát.

___________Az "egyház" szó valódi értelme____________

                         ************

A mai magyar nyelv sajnos a legkevésbé sem adja vissza az eredetileg héber-arámi nyelven elhangzott, majd görögül lejegyzett fogalom lényegét. Nyelvészeti szempontból sokkal kifejezőbb a régi magyar nyelvben található  "idv"-ház kifejezés, amely az üdvösséget, azaz az örök életet elnyert hívők közösségére utal.

Fontos azonban tisztában lennünk az eredeti jelentéstartalommal is, amennyiben fontosnak tartjuk az első gyülekezet lényegi ismérveit. Az abba tartozó emberek mindegyike tisztában volt ugyanis azzal az identitással, amely nem emberektől, hanem Isten által nyert megfogalmazást.
Péter apostol, Jakab, János és a többiek számára teljesen nyilvánvaló volt,  mi is az a "közösség", amelybe tartoznak.
Görögben ez a szó az "ekklészia". Az "ek" jelentése: kifelé, a második tag, a "kaleo" pedig: hívni. Elsődleges jelentése a "hívás" , "kihívás" , amely a héber-arám tükörfordítása. Utal az Istentől származó elhívásra, kihívásra, a kihívottak közösségére.
Az tudjuk, hogy Jézus Krisztus az anyanyelvén beszélgetett a tanítványaival. Lehet, hogy tudott görögül, mert az adott korban a görög majdnem annyira elterjedt volt, mint ma az angol, de üzenetét mind szűkebb körben, mind a nagy nyilvánosság előtt is mindig anyanyelvén, arám-héber nyelven mondta el.
Az általunk tárgyalt beszélgetésben tehát az "egyház" kifejezés így hangzott el az Úr szájából:     KÁCHÁL .
Amikor Péter és az apostolok hallgatták az Úr szavait, világos volt számukra, hogy a kősziklára épített "káchál"  tartalmazza az isteni elhívást, a Mennyből származó "szent elhívást" és nem egy emberi erőlködésről és emberi szervezkedésről beszél Jézus. A kihívás tehát Isten Szájából származik, s mint ilyen, ez is Isten Beszéde.
A "káchál" = gyülekezet, közösség,népközösség, de a mai héberben a "közönség" szót is ezzel jelölik. Ez fontossággal bír a továbbiakban.
Isten az elhívást a sófár megfújásán keresztül intézte az emberekhez vagy hallható hangon szólt hozzájuk, kezdeményezte az összegyülekezésüket. Izrael is így lett káchál, amikor Isten hívására összegyűlt a zsidó nép a Sinai-hegy lábánál.

"...akkor átadta nekem az ÚR az Isten ujjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az ÚR a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet."
(2Móz.9,10)

Isten fontosnak tartja, hogy az összegyülekezés lényegével tisztában legyenek azok, akiket Ő maga hívott ki a világból az Ő Jelenlétébe. Az az egyház, amely a Mindenható véleménye szerint is az, az Ő megszólítására, hívására reagál. Magyarán: él! Életjelt ad magáról, mert Isten Lehellete van benne.
Amit az emberek önhatalmúlag egyháznak gondolnak vagy az inkvizítorok a múltban meghatároztak, könnyen lehet, hogy még csak érintkezésben sincsenek az Istentől származó Egyházzal. Emberek kizárhatnak, kirekeszthetnek emberi közösségekből más embereket. Isten elhívásai azonban örökre szólnak és az ige szerint "megbánhatatlanok". Jézus az ő tanítványi közösségébe sorolhat olyan embereket is, akiket emberi közösségekből kitiltottak és kizártak. Feltételezem azonban, hogy az ilyen közösségek a Szent Szellem munkáját is kizárják az életükből az elküldött egyénekkel együtt, megszomorítva ezzel Isten Szent Szellemét.
Az egyház tehát a kihívottak közössége. (Az "anyaszentegyház" kifejezésnek ennek tükrében semmi köze ahhoz a gondolathoz, amelyet Jézus vagy a Szent Szellem akar közölni velünk.)
A hívás iránya: a Sátán uralma alól, a bűn és Halál uralma alól - a názáreti Jézus Krisztussal való azonosulásra, egyesülésre, egyenesen a Mennybe.
A keresztény élet: öröm. Nem a nagy semmi történik azokkal, akik Isten hívására válaszolva belépnek az ígéretekbe. Közösségünk van az Élő Istennel. Hallelujah!

Ha az élő Egyház tagja vagy, tudd meg, hogy nem véletlenül kerültél bele és nem a nagy semmi vár rád. Isten döntött úgy, hogy megszólít téged. Vedd át a meghívódat és fogadd el a szent hívást!
"Hívott téged az Isten szent hívással."
Nem a neveltetésedből fakadóan kerültél bele egy élő közösségbe, hanem hogy kapcsolatba kerüljél a teremtőddel. Erősítsd meg magad az elhívásodban és tegyél meg mindent annak érdekében, hogy bent is maradj az elhívásodban! Fejlődjél és növekedjen benned a Krisztus! Jézus Nevében.

A kachal szóban nem az etnikai jelleg dominál, nem a nemzeti hovatartozás a lényeg, mert "megjelent az Isten üdvösséget adó kegyelme minden embernek" Jézus Krisztusban.
Ma nagyon divatos nemzeti kereszténységről beszélni, s minket, magyarokat is szeretnének többen keresztény nemzetnek minősíteni, de megalapozatlan ez a gondolkodásmód.
A Tízparancsolat adásával  szellemi és erkölcsi parancsolatok mentén különítette el Isten az Ő népét.  Ábrahámhoz is SZÓLT  Isten és konkrét ígéreteket adott neki, valamint utódainak. Izrael az Istentől származó szellemi és erkölcsi kritériumok alapján különült el a többi néptől mindaddig, amíg ezeket a parancsolatokat és ígéreteket megtartotta. (Ugyanis a héber felszólító mód megegyezik a jövő idejű igealakokkal - tehát, aki Isten ígéreteit birtokba akarja venni, annak az Ő parancsolatait meg kell tartania; és fordítva: az az ember, aki megtartja a Teremtő parancsolatait, az minden bizonnyal részesül az Ő általa nyújtott áldásokból is. Az Élet áldásaiból.)
Amikor a választott nép elidegenedett a parancsolatoktól, nem tudott többé kachalként sem funkcionálni. Isten tehát szétszórta a zsidókat a többi nemzet közé. A szellemi-erkölcsi alapelvektől való elszakadás bomlasztja az Istennel való közösséget is. Elég megtekintenünk azokat a pogány nemzeteket, akik a vándorlásaik során kétszer-háromszor is lecserélték isteneiket.
"Isten a szívek vizsgálója." Csak Ő tudja igazán, hogy az Ő szent hívására kik reagáltak, s dolgoznak azon, hogy erőssé váljanak az ő elhívásukban. Csak Ő látja igazán, kik azok, akik a haláluk előtti pillanatban hoznak döntést "mégiscsak"-alapon Őmellette.s lépnek be Isten Országába. Az Igazi Egyház tagjainak létszámát és névsorát tehát egyedül a Mindenható Isten ismeri, ill. azok a szent angyalok, akik feladata az emberek nevének bejegyzése az Élet Könyvébe.
Ezért nem mondhatunk olyat, hogy ez vagy az a nemzet globálisan keresztény, nem törődve az életvitellel és szellemi feltételekkel. A történelmi kereszténység, amelynek sokszor semmi köze az Igaz Egyház által képviselt szellemi kritériumokhoz, sokszor úgy lett ráerőltetve bizonyos népekre. A kettő azonban ég és föld; de mondhatjuk azt is,hogy Menny és Pokol, ha például a tűzzel-vassal történő ún. "térítő hadjáratokra" gondolunk.

Kép

A Szentírás üzenetet hordoz.

A Szavak __életet__ közvetítenek és __gyógyító__ erővel bírnak.

Az "ekklészia" szóból is kinyerhető annak igazi jelentése, amely megóv mindnyájunkat a káros, vallásos elképzelésektől.
Amikor egy korabeli görög ember kimondta azt a szót, hogy "ekklészia", politikai és társadalmi szempontokra gondolt elsősorban. Az Egyház szó nem műszó és nem vallásos kifejezés, hanem a hétköznapi, profán világból vett jelentés, amellyel elsősorban a népgyűlést nevezték meg. Gondoljunk csak a görög demokráciáról tanultakra! Az eklészia (népgyűlés) valódi hatalommal rendelkezett. Joga volt kinevezni és visszahívni hadvezéreket és gazdasági döntéseket is hozni. Működése valóságos, kézzel fogható volt a mindennapi életben.
Ugyanígy az Igaz Egyház sem egy szellemi gettó, nem egy társadalomból kivonult intézmény. Soha nem izolált, soha nem kerüli a nyilvánosságot, hanem olyan, mint egy "hegyen épített város". Fényforrás, amelyet kitesznek a sötétségben, hogy az emberek élvezzék a fénye adta áldásokat. Az az "egyház", amelyik nem ilyen, azt a világi emberek megtapossák, mert nem tud só lenni.
Az Igazi Egyház só a társadalomnak. Ízesít és tartósít.
Az ún.  __történelmi egyházak__  igencsak negatív példát szolgáltattak hosszú évszázadokon keresztül. Ebből adódóan természetes az emberek zsigeri elutasítása az igazi kereszténység felé is. A történelmi egyházakat csak és kizárólag a világi hatalom érdekelte, teljesen formálissá váltak, soha nem is rendelkeztek azzal a hatalommal, amelyet Isten szánt az Őt követőknek. __Nincsenek abban a helyzetben, hogy az oldás és kötés ígéretét betölthetnék.__  Sok őszinte, istenkereső ember undorodott meg a vallásos visszaélések miatt Istentől.
A bibliai kereszténységnek a társadalomban kell élnie, világító szövétnekké kell válnia, keresnie kell a nyilvánosságot, s úgy kell kerülnie a szellemi gettósodást és beszektásodást, mint a pestist. Az élő  Isten irányította kereszténységnek  társadalmi és gazdasági vetülete van, de soha nem fonódik eggyé azzal. Nem szolgálja a Mammont és nem akar embereknek tetszeni. Legyen közéletformáló - ez az Isten akarata. Fel lehet robbantani tehát a szent teheneket, amiktől nem látni a lényeget.
              Térjünk vissza Jézus tanításához!

____________Mire is épül fel az Egyház?______________
                     ****************

 

             Az Igaz Egyház KŐSZIKLÁN épül fel.

 

___De MI ez a kőszikla?___ Fontos, sőt perdöntő megragadnunk a meghatározást és megtalálnunk a helyes megoldást, mert csak és kizárólag azon az Egyházon nem tudnak diadalmaskodni majd a Pokol kapui, amely "A" kősziklára épül. Sok-sok vita tárgyát képezte már e kérdés, sokan, sokféleképpen magyarázták; ezek közül a két legismertebb, vélt megoldás egy-egy személy lenne.
Kálvin tanítása szerint ez maga Jézus Krisztus.  Az erre szavazók táborának véleménye jól magyarázható azzal, hogy a Biblia maga nevezi több helyen is Jézust kősziklának. Csakhogy az utolsó időkben sokan állítják Jézusról, hogy ő a krisztus, mégis megtévesztenek tömegeket. Hogyan lehet ez? Úgy, hogy nem valódi istenismeretből beszélnek, hanem például neveltetésből adódóan vagy kizárólag teológián tanult ismereteiket osztják meg másokkal. __Lelki tanításokat megosztani és pszichéből beszélni pedig nem elegendő__, mert az Igaz Egyház harca sem pusztán emberi okoskodásokkal szemben folyik, nemcsak vitapartnerei vagyunk embertársainknak, hanem magával a sötétség erőivel ütközünk meg és szállunk szembe. Ehhez pedig többre van szükségünk egyszerű  istenképnél. Másrészt pedig __nem emberi eszmecserékből__ fogjuk ráirányítani az emberek figyelmét a Mindenható Istenre, nem a magunk erejéből, nem a magunk hatalmából, hanem egyes egyedül az Isten  Szent Szelleme képes azt megcselekedni.
A katolikus egyház véleménye szerint Péter a kőszikla. Görögben a kőszikla:"petra", Péter pedig:"petrosz". Kétségtelenül hasonlóságot mutat a két szó, azonban mégsem ez a helyes megoldás - tekintettel arra az egyszerű tényre, hogy Jézus szájából ez az ige nem görögül, hanem héber-arámul hangzott el. Ebben a nyelvben pedig óriási a különbség a két szó között, s még csak összekeverni, félreérteni sem lehet. "Te KÉFA vagy, s én ezen a SZELÁ-n fogom felépíteni az én KÁCHÁL-omat" - azaz: "Te Péter vagy, s én ezen a kősziklán fogom felépíteni az én Egyházamat / Gyülekezetemet". A katolikus egyházban azonban Péter apostollal azonosították a kősziklát, s erre építették fel a pápaság rendszerét is. Kétségtelenül van elsőbbsége Péter apostolnak a többi tanítvány között, de ennek az elsőbbségnek semmi köze az uralkodáshoz és a tévedhetetlenséghez. Valószínűnek tartom, hogy az egykori, egyszerű halászemberből lett Péter apostol is csak csóválja a fejét a Szent Péter Bazilika láttán,amely épületnek édeskevés köze sincs a valódi kereszténységhez. Az Egyház feladatát ugyanis maga Jézus szabta meg,s ez így szól:

"Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."
(Márk evangéliuma 16.)

___Mi tehát a kulcs? Mit mondott Jézus Krisztus?
Mi a megtérésednek a záloga? Mi a továbbfejlődésednek a záloga? Mi a megmaradásodnak a záloga?____
Egyetlen dolog: a te személyednek szóló Isteni kijelentés ... amikor te magad döbbensz rá arra, hogy Jézus Krisztus maga az Élő Isten Fia...amikor Isten Személye és a te személyed között jön létre egy örök életre szóló közösség.
Ilyen kijelentésre van szükségünk mindnyájunknak. Csak ezáltal élhetünk, épülhetünk és erősödhetünk meg, ebbe kapaszkodhatunk, mint ahogy a cunamiból megmenekült magyar asszony kapaszkodott férje nadrágszíjába az áradat mélyén...és megmenekült.

KIJELENTÉSRE  VAN  SZÜKSÉGÜNK !!!

Mennyből jövő, Isten trónjától származó kijelentésre arról, hogy egyedül Jézus Krisztus az Élő Isten Fia, hogy Ő az Isten tiszta Báránya, akinek vére egyedül képes megmenteni mindnyájunkat a kárhozat fogságából.

Imádkozom, hogy mindnyájunknak adja meg a Mindenható Isten a KIJELENTÉSNEK  SZELLEMÉT.
Ámen.

 

  

Flaisz Endre történész teológus prédikációja alapján

                  _________________________

 

 

 

Tamás pedig így felelt: "Én Uram, és én Istenem!"
                                               

 

                                                  (János  20:28.)

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek